skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Persistent and transient productive inefficiency in a regulated industry: electricity distribution

Filippini, M ; Greene, W ; Masiero, G

Energy Economics, January 2018, Vol.69, pp.325-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-9883 ; E-ISSN: 1873-6181 ; DOI: 10.1016/j.eneco.2017.11.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...