skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Therapeutic efficacy of AM156, a novel prostanoid DP 2 receptor antagonist, in murine models of allergic rhinitis and house dust mite-induced pulmonary inflammation

Stebbins, Karin J ; Broadhead, Alex R ; Correa, Lucia D ; Scott, Jill M ; Truong, Yen P ; Stearns, Brian A ; Hutchinson, John H ; Prasit, Peppi ; Evans, Jilly F ; Lorrain, Daniel S

European Journal of Pharmacology, 2010, Vol.638(1), pp.142-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2999 ; E-ISSN: 1879-0712 ; DOI: 10.1016/j.ejphar.2010.04.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...