skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microbial diversity changes with rhizosphere and hydrocarbons in contrasting soils

Khan, Muhammad Atikul Islam ; Biswas, Bhabananda ; Smith, Euan ; Mahmud, Siraje Arif ; Hasan, Nur A ; Khan, Md Abdul Wadud ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Ecotoxicology and Environmental Safety, 30 July 2018, Vol.156, pp.434-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; E-ISSN: 1090-2414 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.03.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...