skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Use of Portland cement as heat storage medium in solar desalination

Sellami, M. Hassen ; Touahir, R ; Guemari, S ; Loudiyi, K

Desalination, 15 November 2016, Vol.398, pp.180-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164 ; E-ISSN: 1873-4464 ; DOI: 10.1016/j.desal.2016.07.027

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...