skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Approximate and selective reasoning on knowledge graphs: A distributional semantics approach

Freitas, André ; Da Silva, João C.P ; Curry, Edward ; Buitelaar, Paul

Data & Knowledge Engineering, November 2015, Vol.100, pp.211-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-023X ; E-ISSN: 1872-6933 ; DOI: 10.1016/j.datak.2015.06.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...