skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visual estimation of pointed targets for robot guidance via fusion of face pose and hand orientation

Pateraki, Maria ; Baltzakis, Haris ; Trahanias, Panos

Computer Vision and Image Understanding, March 2014, Vol.120, pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-3142 ; E-ISSN: 1090-235X ; DOI: 10.1016/j.cviu.2013.12.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...