skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Speciation processes in putative island endemic sister bat species: false impressions from mitochondrial DNA and microsatellite data

Kuo, Hao‐Chih ; Chen, Shiang‐Fan ; Fang, Yin‐Ping ; Cotton, James A. ; Parker, Joe D. ; Csorba, Gábor ; Lim, Burton K. ; Eger, Judith L. ; Chen, Chia‐Hong ; Chou, Cheng‐Han ; Rossiter, Stephen J.

Molecular Ecology, December 2015, Vol.24(23), pp.5910-5926 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-1083 ; E-ISSN: 1365-294X ; DOI: 10.1111/mec.13425

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...