skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The community of inquiry instrument: Validation and results in online health care disciplines

Carlon, S ; Bennett-Woods, D ; Berg, B ; Claywell, L ; Leduc, K ; Marcisz, N ; Mulhall, M ; Noteboom, T ; Snedden, T ; Whalen, K ; Zenoni, L

Computers & Education, September 2012, Vol.59(2), pp.215-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2012.01.004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...