skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards computer-aided multiscale modelling: An overarching methodology and support of conceptual modelling

Zhao, Yang ; Jiang, Cheng ; Yang, Aidong

Computers and Chemical Engineering, 2012, Vol.36, pp.10-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-1354 ; E-ISSN: 1873-4375 ; DOI: 10.1016/j.compchemeng.2011.06.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...