skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Symbolic magnitude modulates perceptual strength in binocular rivalry

Paffen, Chris L.E ; Plukaard, Sarah ; Kanai, Ryota

Cognition, June 2011, Vol.119(3), pp.468-475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2011.01.010

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...