skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cation doped hydroxyapatite nanoparticles enhance strontium adsorption from aqueous system: A comparative study with and without calcination

Ramakrishnan, Poorvisha ; Nagarajan, Seethalakshmi ; Thiruvenkatam, Vijayaraghavan ; Palanisami, Thavamani ; Naidu, Ravi ; Mallavarapu, Megharaj ; Rajendran, Selvakumar

Applied Clay Science, December 2016, Vol.134, pp.136-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-1317 ; E-ISSN: 1872-9053 ; DOI: 10.1016/j.clay.2016.09.022

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...