skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

When hope and grief intersect: Rates and risks of prolonged grief disorder among bereaved individuals and relatives of disappeared persons in Colombia

Heeke, Carina ; Stammel, Nadine ; Knaevelsrud, Christine

Journal of Affective Disorders, 01 March 2015, Vol.173, pp.59-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0327 ; E-ISSN: 1573-2517 ; DOI: 10.1016/j.jad.2014.10.038

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...