skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparative values of various wastewater streams as a soil nutrient source

Shilpi, Sonia ; Seshadri, Balaji ; Sarkar, Binoy ; Bolan, Nanthi ; Lamb, Dane ; Naidu, Ravi

Chemosphere, February 2018, Vol.192, pp.272-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.10.118

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...