skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New insight into photochemical oxidation of Fe(II): The roles of Fe(III) and reactive oxygen species

Wang, Zhaohui ; Liu, Jianshe

Catalysis Today, 01 April 2014, Vol.224, pp.244-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5861 ; E-ISSN: 1873-4308 ; DOI: 10.1016/j.cattod.2013.09.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...