skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Double Sonogashira reactions on dihalogenated aminopyridines for the assembly of an array of 7-azaindoles bearing triazole and quinoxaline substituents at C-5: Inhibitory bioactivity against Giardia duodenalis trophozoites

Leboho, Tlabo C ; Giri, Somnath ; Popova, Inessa ; Cock, Ian ; Michael, Joseph P ; de Koning, Charles B

Bioorganic & Medicinal Chemistry, 01 August 2015, Vol.23(15), pp.4943-4951 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-0896 ; E-ISSN: 1464-3391 ; DOI: 10.1016/j.bmc.2015.05.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...