skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Impacts of zero valent iron, natural zeolite and Dnase on the fate of antibiotic resistance genes during thermophilic and mesophilic anaerobic digestion of swine manure

Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Zhong, Hui ; Meng, Xiaoshan ; Wang, Ziyue ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, June 2018, Vol.258, pp.135-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.03.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...