skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A systematic assessment of threats affecting the rare plants of the United States

Hernández-Yáñez, Haydée ; Kos, Justin T ; Bast, Matthew D ; Griggs, Janeisha L ; Hage, Paul A ; Killian, Alex ; Loza, M. Isabel ; Whitmore, Matthew B ; Smith, Adam B

Biological Conservation, November 2016, Vol.203, pp.260-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3207 ; DOI: 10.1016/j.biocon.2016.10.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...