skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Psoralen stimulates osteoblast differentiation through activation of BMP signaling

Tang, De-Zhi ; Yang, Feng ; Yang, Zhou ; Huang, Jian ; Shi, Qi ; Chen, Di ; Wang, Yong-Jun

Biochemical and Biophysical Research Communications, 2011, Vol.405(2), pp.256-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2011.01.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...