skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SCAI/AATS/ACC/STS Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement: Part II. Mitral Valve

Tommaso, Carl L ; Fullerton, David A ; Feldman, Ted ; Dean, Larry S ; Hijazi, Ziyad M ; Horlick, Eric ; Weiner, Bonnie H ; Zahn, Evan ; Cigarroa, Joaquin E ; Ruiz, Carlos E ; Bavaria, Joseph ; Mack, Michael J ; Cameron, Duke E ; Bolman, R. Morton ; Miller, D. Craig ; Moon, Marc R ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Aldea, Gabriel S ; Bacha, Emile A

The Annals of Thoracic Surgery, August 2014, Vol.98(2), pp.765-777 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2014.05.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...