skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An interactive distance solution for stroke rehabilitation in the home setting - A feasibility study

Palmcrantz, Susanne ; Borg, Jörgen ; Sommerfeld, Disa ; Plantin, Jeanette ; Wall, Anneli ; Ehn, Maria ; Sjölinder, Marie ; Boman, Inga-Lill

Informatics for Health and Social Care, 03 July 2017, Vol.42(3), pp.303-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1753-8157 ; E-ISSN: 1753-8165 ; DOI: 10.1080/17538157.2016.1253015

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...