skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GAIT GENERATION AND OPTIMIZATION USING THE ESTIMATION OF DISTRIBUTION ALGORITHM FOR TEENSIZE HUMANOID SOCCER ROBOT RESr-1

Hu, Lingyun ; Zhou, Changjiu

International Journal of Humanoid Robotics, September 2008, Vol.5(3), pp.437-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-8436 ; E-ISSN: 1793-6942 ; DOI: 10.1142/S0219843608001534

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...