skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conexión venosa pulmonar anómala parcial con hipertensión pulmonar

Hernández Vázquez, Julio ; de Miguel Díez, Javier ; de Cortina Camarero, Cristina

Archivos de Bronconeumologia, March 2015, Vol.51(3), pp.153-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-2896 ; DOI: 10.1016/j.arbres.2014.03.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...