skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Electronic structure of α-sexithiophene ultrathin films grown on passivated Si(001) surfaces

Hiraga, K ; Toyoshima, H ; Tanaka, H ; Inoue, K ; Ohno, S ; Mukai, K ; Yoshinobu, J ; Tanaka, M

Applied Surface Science, 15 July 2014, Vol.307, pp.520-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.04.067

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...