skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The influence of trait and induced state impulsivity on food intake in normal-weight healthy women

Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Stankiewicz, Kasia ; Alberts, Hugo ; Geschwind, Nicole ; Martijn, Carolien ; Jansen, Anita

Appetite, 2007, Vol.49(1), pp.66-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.11.008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...