skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emergency Medicine Patient Satisfaction With Email Follow-Up Reminders

Sharp, B.R ; Maier, P ; Juneja, N ; Fowler, J ; Hornacek, B ; Simmons, S

Annals of Emergency Medicine, October 2013, Vol.62(4), pp.S51-S52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-0644 ; E-ISSN: 1097-6760 ; DOI: 10.1016/j.annemergmed.2013.07.423

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...