skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sustained culture and surgical outcome improvement

Babic, Bruna ; Volpe, Anita Ayrandjian ; Merola, Stephen ; Mauer, Elizabeth ; Cozacov, Yaniv ; Ko, Clifford Y ; Michelassi, Fabrizio ; Saldinger, Pierre

The American Journal of Surgery, November 2018, Vol.216(5), pp.841-845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9610 ; E-ISSN: 1879-1883 ; DOI: 10.1016/j.amjsurg.2018.02.016

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...