skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thyroglobulin antibodies as a potential predictive marker of papillary thyroid carcinoma in patients with indeterminate cytology

Karatzas, Theodore ; Vasileiadis, Ioannis ; Zapanti, Evangelia ; Charitoudis, Georgios ; Karakostas, Efthimios ; Boutzios, Georgios

The American Journal of Surgery, November 2016, Vol.212(5), pp.946-952 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9610 ; E-ISSN: 1879-1883 ; DOI: 10.1016/j.amjsurg.2015.12.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...