skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Papillary thyroid carcinoma: prognostic significance of cancer presentation

Choi, Heywood ; Kasaian, Katayoon ; Melck, Adrienne ; Ong, Kaye ; Jones, Steven J.M ; White, Adam ; Wiseman, Sam M

The American Journal of Surgery, August 2015, Vol.210(2), pp.298-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9610 ; E-ISSN: 1879-1883 ; DOI: 10.1016/j.amjsurg.2014.12.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...