skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Incident Diabetes Mellitus, Hypertension, and Cardiovascular Disease Risk in Exercising Hypercholesterolemic Patients

Williams, Paul T ; Franklin, Barry A

The American Journal of Cardiology, 15 November 2015, Vol.116(10), pp.1516-1520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2015.08.011

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...