skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Impact of Bivalirudin and Paclitaxel-Eluting Stents on Outcomes in Patients Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention of the Left Anterior Descending Artery

Wöhrle, Jochen ; Brodie, Bruce ; Witzenbichler, Bernhard ; Dudek, Dariusz ; Kornowski, Ran ; Metzger, Chris ; Grines, Cindy ; Mcandrew, Thomas C ; Parise, Helen ; Sergie, Ziad ; Mehran, Roxana ; Stone, Gregg W

The American Journal of Cardiology, 15 September 2013, Vol.112(6), pp.753-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/j.amjcard.2013.05.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...