skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Duration of ischemia and treatment effects of pre- versus in-hospital ticagrelor in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: Insights from the ATLANTIC study

Bagai, Akshay ; Goodman, Shaun G ; Cantor, Warren J ; Vicaut, Eric ; Bolognese, Leonardo ; Cequier, Angel ; Chettibi, Mohamed ; Hammett, Christopher J ; Huber, Kurt ; Janzon, Magnus ; Lapostolle, Frédéric ; Lassen, Jens Flensted ; Merkely, Béla ; Storey, Robert F ; Ten Berg, Jurriën M ; Zeymer, Uwe

American Heart Journal, February 2018, Vol.196, pp.56-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; E-ISSN: 1097-6744 ; DOI: 10.1016/j.ahj.2017.10.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...