skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Software Tools Necessary for the Guidance of Flexible Manufacturing Systems

Haurat, A

IFAC Proceedings Volumes, December 1982, Vol.15(9), pp.189-192

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.1016/S1474-6670(17)62752-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...