skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Purification and Functional Characterization of a Histone H3-Lysine 4-Specific Methyltransferase

Wang, Hengbin ; Cao, Ru ; Xia, Li ; Erdjument-Bromage, Hediye ; Borchers, Christoph ; Tempst, Paul ; Zhang, Yi

Molecular Cell, 2001, Vol.8(6), pp.1207-1217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; E-ISSN: 1097-4164 ; DOI: 10.1016/S1097-2765(01)00405-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...