skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microstructures and properties of A356–10%SiC particle composite castings at different solidification pressures

Dong, Pu-Yun ; Zhao, Hai-Dong ; Chen, Fei-Fan ; LI, Jun-Wen

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, August 2013, Vol.23(8), pp.2222-2228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62721-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...