skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

In-situ stabilisation followed by ex-situ composting for treatment and disposal of heavy metals polluted sediments

Yu, Guangwei ; Lei, Hengyi ; Bai, Tao ; LI, Zhong ; Yu, Qiang ; Song, Xianqiang

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(7), pp.877-883 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62357-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...