skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Incremental introduction of behaviors with static software architecture

Jokinen, Jyke ; Järvinen, Hannu-Matti ; Mikkonen, Tommi

Computer Standards & Interfaces, 2003, Vol.25(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; E-ISSN: 1872-7018 ; DOI: 10.1016/S0920-5489(02)00092-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...