skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Physicians’ Reactions to Change in Recommendations for Mammography Screening

Klabunde, Carrie N ; O’malley, Michael S ; Kaluzny, Arnold D

American Journal of Preventive Medicine, November 1997, Vol.13(6), pp.432-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-3797 ; E-ISSN: 1873-2607 ; DOI: 10.1016/S0749-3797(18)30137-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...