skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Topsy-turvy locomotion: biomechanical specializations of the elbow in suspended quadrupeds reflect inverted gravitational constraints

Fujiwara, Shin-Ichi ; Endo, Hideki ; Hutchinson, John R

Journal of anatomy, August 2011, Vol.219(2), pp.176-91 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1469-7580 ; PMID: 21477151 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1469-7580.2011.01379.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...