skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heterogeneity of the population of command neurons in the lamprey

Zelenin, P V ; Grillner, S ; Orlovsky, G N ; Deliagina, T G

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 01 October 2001, Vol.21(19), pp.7793-803 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 11567070 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...