skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A dedicated system for breast cancer study with combined SPECT–CT modalities

Del Guerra, A ; Di Domenico, G ; Fantini, A ; Gambaccini, M ; Milano, L ; Sabba, N ; Taibi, A ; Tartari, A ; Tuffanelli, A ; Zavattini, G ; Pani, R ; Pellegrini, R ; Soluri, A ; Cinti, M.N ; Bevilacqua, A ; Bollini, D ; Gombia, M ; Lanconelli, N ; Arfelli, F ; Longo, R ; Olivo, A ; Pani, S ; Poropat, P ; Rigon, L

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2003, Vol.497(1), pp.129-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/S0168-9002(02)01902-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...