skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, double-blind, placebo-controlled trial

Pavord, Ian D ; Korn, Stephanie ; Howarth, Peter ; Bleecker, Eugene R ; Buhl, Roland ; Keene, Oliver N ; Ortega, Hector ; Chanez, Pascal

The Lancet, 18 August 2012, Vol.380(9842), pp.651-659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60988-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...