skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optical coherence tomography compared with intravascular ultrasound and with angiography to guide coronary stent implantation (ILUMIEN III: OPTIMIZE PCI): a randomised controlled trial

Ali, Ziad A ; Maehara, Akiko ; Généreux, Philippe ; Shlofmitz, Richard A ; Fabbiocchi, Franco ; Nazif, Tamim M ; Guagliumi, Giulio ; Meraj, Perwaiz M ; Alfonso, Fernando ; Samady, Habib ; Akasaka, Takashi ; Carlson, Eric B ; Leesar, Massoud A ; Matsumura, Mitsuaki ; Ozan, Melek Ozgu ; Mintz, Gary S ; Ben-Yehuda, Ori ; Stone, Gregg W

The Lancet, 26 November 2016, Vol.388(10060), pp.2618-2628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31922-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...