skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NDM-1 polymicrobial infections including Vibrio cholerae

Darley, Elizabeth ; Weeks, Janis ; Jones, Lim ; Daniels, Victoria ; Wootton, Mandy ; Macgowan, Alasdair ; Walsh, Timothy

The Lancet, 13 October 2012, Vol.380(9850), pp.1358-1358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60911-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...