skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immediate total-body CT scanning versus conventional imaging and selective CT scanning in patients with severe trauma (REACT-2): a randomised controlled trial

Sierink, Joanne C ; Treskes, Kaij ; Edwards, Michael J R ; Beuker, Benn J A ; Den Hartog, Dennis ; Hohmann, Joachim ; Dijkgraaf, Marcel G W ; Luitse, Jan S K ; Beenen, Ludo F M ; Hollmann, Markus W ; Goslings, J Carel

The Lancet, 13 August 2016, Vol.388(10045), pp.673-683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30932-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...