skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gender-Based Violence Against Adolescent and Young Adult Women in Low- and Middle-Income Countries

Decker, Michele R ; Latimore, Amanda D ; Yasutake, Suzumi ; Haviland, Miriam ; Ahmed, Saifuddin ; Blum, Robert W ; Sonenstein, Freya ; Astone, Nan Marie

Journal of Adolescent Health, February 2015, Vol.56(2), pp.188-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-139X ; E-ISSN: 1879-1972 ; DOI: 10.1016/j.jadohealth.2014.09.003

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...