skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automated, electronic alerts for acute kidney injury: a single-blind, parallel-group, randomised controlled trial

Wilson, F Perry ; Shashaty, Michael ; Testani, Jeffrey ; Aqeel, Iram ; Borovskiy, Yuliya ; Ellenberg, Susan S ; Feldman, Harold I ; Fernandez, Hilda ; Gitelman, Yevgeniy ; Lin, Jennie ; Negoianu, Dan ; Parikh, Chirag R ; Reese, Peter P ; Urbani, Richard ; Fuchs, Barry

The Lancet, 16 May 2015, Vol.385(9981), pp.1966-1974 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60266-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...