skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Relation between door-to-balloon times and mortality after primary percutaneous coronary intervention over time: a retrospective study

Nallamothu, Brahmajee K ; Normand, Sharon-Lise T ; Wang, Yongfei ; Hofer, Timothy P ; Brush, John E ; Messenger, John C ; Bradley, Elizabeth H ; Rumsfeld, John S ; Krumholz, Harlan M

The Lancet, 21 March 2015, Vol.385(9973), pp.1114-1122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61932-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...