skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inequalities in non-communicable diseases and effective responses

Di Cesare, Mariachiara ; Khang, Young-Ho ; Asaria, Perviz ; Blakely, Tony ; Cowan, Melanie J ; Farzadfar, Farshad ; Guerrero, Ramiro ; Ikeda, Nayu ; Kyobutungi, Catherine ; Msyamboza, Kelias P ; Oum, Sophal ; Lynch, John W ; Marmot, Michael G ; Ezzati, Majid

The Lancet, 16 February 2013, Vol.381(9866), pp.585-597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61851-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...