skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What low back pain is and why we need to pay attention

Hartvigsen, Jan ; Hancock, Mark J ; Kongsted, Alice ; Louw, Quinette ; Ferreira, Manuela L ; Genevay, Stéphane ; Hoy, Damian ; Karppinen, Jaro ; Pransky, Glenn ; Sieper, Joachim ; Smeets, Rob J ; Underwood, Martin ; Buchbinder, Rachelle ; Hartvigsen, Jan ; Cherkin, Dan ; Foster, Nadine E ; Maher, Chris G ; Underwood, Martin ; van Tulder, Maurits ; Anema, Johannes R ; Chou, Roger ; Cohen, Stephen P ; Menezes Costa, Lucíola ; Croft, Peter ; Ferreira, Manuela ; Ferreira, Paulo H ; Fritz, Julie M ; Genevay, Stéphane ; Gross, Douglas P ; Hancock, Mark J ; Hoy, Damian ; Karppinen, Jaro ; Koes, Bart W ; Kongsted, Alice ; Louw, Quinette ; Öberg, Birgitta ; Peul, Wilco C ; Pransky, Glenn ; Schoene, Mark ; Sieper, Joachim ; Smeets, Rob J ; Turner, Judith A ; Woolf, Anthony

The Lancet, 09 June 2018, Vol.391(10137), pp.2356-2367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(18)30480-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...