skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ciprofloxacin for 7 days versus 14 days in women with acute pyelonephritis: a randomised, open-label and double-blind, placebo-controlled, non-inferiority trial

Sandberg, Torsten ; Skoog, Gunilla ; Hermansson, Anna Bornefalk ; Kahlmeter, Gunnar ; Kuylenstierna, Nils ; Lannergård, Anders ; Otto, Gisela ; Settergren, Bo ; Ekman, Gunilla Stridh

The Lancet, 04 August 2012, Vol.380(9840), pp.484-490 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60608-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...